Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) magában foglalja a nyiregyhaziorvos.hu tulajdonosa (Üzemeltető) által üzemeltetett, a nyiregyhaziorvos.hu doménnéven és aldoménjein keresztül elérhető weboldalak és szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett szabályokat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást. Az Üzemeltető biztosítja a Szolgáltatás technikai feltételeit, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését is maga végzi.
A felhasználók a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit, mely a Szolgáltatás nyitóoldalán bármikor elérhető.
1. Adatkezelő személye
A személyes adatok kezelője az Üzemeltető, aki adatfeldolgozó nélkül végzi az adatkezelést. Kizárólag az Üzemeltető és alkalmazottai jogosultak a kezelt személyes adatok megismerésére. A Szolgáltatást felhasználók adatait a Szolgáltatás szerverei tárolják.
2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés
A Szolgáltatás részben (nem teljes körűen) regisztráció, azaz a személyes azonosításhoz szükséges adatok megadása nélkül is használható, a Szolgáltatás teljes körű használatának feltétele azonban a regisztráció. Az Üzemeltető a regisztráció során egyértelműen megjelöli a kötelezően és választhatóan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok:
* felhasználónév
* jelszó
*e-mail cím
Az adatok megadása a regisztráció során önkéntes, a továbbiakban az adatkezelés jogalapját az érintett előzetes hozzájárulása képezi.
A Szolgáltatás regisztráció nélküli használata során az Üzemeltető rögzít bizonyos adatokat a felhasználóhoz kapcsolódóan, ezek esetenként személyes adatnak minősülnek jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában leírtaknak megfelelően.
A regisztráció során megosztott személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony végéig terjed, ezt követen az adott felhasználóra vonatkozó és általa önkéntesen megosztott adatok törlésre kerülnek. Ezenkívül a 7.1 pontban leírtaknak megfelelően a felhasználó jogosult kérni regisztrációjának és az ahhoz kapcsolódó adatainak törlését.
2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek bizonyos adatai, valamint IP címei a honlap-látogatottsági adatok növelése és a Szolgáltatás megfelelő működtetése érdekében naplózásra kerülnek. Ezek az adatok egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül, a napló-állományokat legfeljebb egy évig lehet tárolni az Üzemeltető szerverén. Az Üzemeltető a felhasználók IP címeit nem köti semmilyen más adathoz, mely lehetővé tenni a felhasználó személyének azonosítását.
2.3 “Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja
Az Üzemeltető a Szolgáltatás bizonyos részeinek használatakor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére. Ezek a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmaznak, céljuk a felhasználó azonosítása, további látogatásainak egyszerűsítése, adatfeljegyzés, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás, célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása a felhasználóhoz. Az adatfájlok használatának következtében az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem köti a felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő lejártával automatikusan törlésre kerülnek.
A felhasználó böngészőjében az alábbi lehetőségek közül választhat a cookie-khoz kapcsolódóan:
*beállíthatja, hogy értesítést kapjon, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni az Ön számítógépén,
*a cookie-k elhelyezését a számítógépén bármikor megtilthatja.
Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása bizonyos oldalak vagy bizonyos funkciók nem megfelelő működését eredményezheti, valamint előfordulhat, hogy a felhasználó egyes adatokhoz nem kap hozzáférési jogosultságot. A cookie-kal kapcsolatos további információk a http://www.cookiecentral.com címen érhetők el.
Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon kívül harmadik személyek is jogosultak adatfájlokat telepíteni a felhasználó számítógépére. Ez akkor fordulhat elő, ha például a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül egy másik weboldalra látogat.
3. Az adatkezelés célja
Az Üzemeltető által a Szolgáltatással kapcsolatban végzett adatkezelések célja:
*a Szolgáltatás hatékonyabbá tétele,
* a regisztrált felhasználók azonosítása,
* a Szolgáltatás használatával kapcsolatos esetleges viták tisztázása,
* regisztrált felhasználók részére felvilágosítás nyújtása a Szolgáltatás működésével kapcsolatban (például a Szolgáltatás módosulásaival kapcsolatos tájékoztatás, technikai jellegű információk stb.),
* működéssel kapcsolatos problémák elhárítása,
* közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető csakis az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján végezheti, a hozzájárulás időtartama alatt, illetőleg annak visszavonásáig.
4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában az Üzemeltető kizárólag az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adhatja át a személyes azonosításra alkalmas adatokat harmadik személy részére. Ugyanez érvényes az adatfájlok használata révén az Üzemeltető kezelésébe került egyéb adatokra. Bizonyos személyes adatok harmadik fél számára való közzétételére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
*A regisztrált felhasználók által megadott felhasználónév olyan nyilvános adat, mely bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében végzett tevékenységét bárki visszakeresheti a felhasználónév alapján. Ebből olyan következtetések is levonhatóak, melyek személyes adatnak minősülnek, de előfordulhat, hogy maga a felhasználó dönt saját személyazonosságának felfedése mellett. A felhasználóknak lehetőségük van elérhetővé tenni e-mail címüket és egyéb adataikat is a weboldalon.
Kizárólag a felhasználó saját döntése alapján történhet az ilyen jellegű adatok nyilvánossá tétele, így az a személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen jellegű nyilvánosságra hozatal esetén a felhasználónak tudatában kell lennie annak, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatokkal vissza lehet élni, ezt az Üzemeltetőnek nem áll módjában megakadályozni.
* Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül felfedezett gyanús vagy jogsértőnek minősülő tevékenységekkel kapcsolatban jogosult közleményeket, felhívásokat intézni vagy közzétenni a felhasználók adatainak felhasználásával is.
* Az Üzemeltető a Szolgáltatás egyes részeit (például látogatottsági statisztikák készítése, reklámok megjelenítése) jogosult szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) végeztetni. Ilyen esetekben megtörténhet, hogy a szerződéses partnerek (alvállalkozók) részére az Üzemeltető átadja a felhasználói adatokat. A szerződéses partnerre (alvállalkozóra) titoktartási kötelezettség vonatkozik.
A szerződéses partnerek (alvállalkozók) az önkéntesség elve szerint a felhasználók jóváhagyásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, eleget téve az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak.
*A Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, csalás) felderítése és szankcionálása céljából az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörel bíró szervekkel és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
5. Adatbiztonság
Az Üzemeltető a foganatosított iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedések ellenére sem garantálja, hogy a Szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül nyilvánosságra hozott személyes felhasználói adatok kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek és más felhasználók is képesek lehetnek jogellenesen lehallgatni vagy kifürkészni olyan adatokat vagy üzeneteket, melyek személyiségi jogokat védő és adatvédelmi jogszabályi rendelkezések oltalma alatt állnak. A felhasználó maga is megoszthatja személyes adatait harmadik személyekkel, akik jogellenes módon és célra használhatják fel őket.
Személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért és az azzal összefüggő valamennyi egyéb tevékenységért kizárólagos felelősség terheli a felhasználókat. Az adott azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez tartozó jelszót célszerű titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis nyilvánosságra hozza, elveszítheti jogát a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai felett való rendelkezésre.
6. Záró rendelkezések
6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Felvilágosítás
A felhasználóknak jogában áll e-mailben felvilágosítást kérni személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról.
Adatmódosítás, adattörlés
A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználók szabadon módosíthatják és javíthatják az általuk megadott adatokat a személyes fiókjukba (account) való bejelentkezést követően.
A regisztrált felhasználónak e-mailben elküldött levélben van lehetősége fiókja megszüntetését vagy adatai törlését kérni.

Jogorvoslat
Amennyiben a felhasználó azt vélelmezi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, kérheti az adatvédelmi biztos közbenjárását vagy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti. Az ezzel és az adatkezelő kötelezettségeivel kapcsolatos részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
6.2 Felelősség
Az Üzemeltető semmilyen nemű felelősséget nem vállal a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt és elérhetővé tett vagy nyilvánosságra hozott információkért.
Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a felhasználó a jogszabályokat vagy harmadik személy jogait sértő módon a Szolgáltatás keretén beül végzett tevékenysége során másvalaki személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan elérhető vagy jogsértő módon megszerzett személyes vagy egyéb adatokat jogszabályt vagy harmadik személy jogait sértő módon használja vagy jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megszegte, illetve kárt okozott a Szolgáltatás használata során, az Üzemeltető jogosult megtenni a megfelelő lépéseket a kár megtérítésére, valamint jogosult a felelősségre vonást jogi útra terelni.

6.3 Módosítás
Az Üzemeltető jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására jogát fenntartja. Az Üzemeltető módosítás esetén jelent nyilatkozat módosított változatát a Szolgáltatás nyitóoldalán a felhasználók számára elérhetővé teszi.
7. Google
7.1 Google Adsense
A Google Adsense hirdetési rendszer keretében az oldalon reklámokat jelentetünk meg. A rendszer adatgyűjtést folytat a hirdetésre kattintó felhasználókról az oldal tartalmához kapcsolódó reklámok megjelenése és a zavaró hirdetések elkerülése érdekében. Ezen adatokról, valamint a felhasználási módjukról több információ a Google Adatvédelmi irányelveiben található.
* Ezen a webhelyén a Google külső szállítóként cookie-kat használ reklámok megjelenítésére.
* A felhasználók számára a hirdetéseknek az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján történő megjelenítését a Google által használt DART cookie teszi lehetővé.
* A DART cookie használatát a felhasználónak módjában áll kikapcsolni a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.
7.2 Google Analytics
Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatás felhasználója. A Google Analitika ún. sütiket (cookies) használ, ezek az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlok, melyek a weboldal használatának elemzését segítik elő. A weboldal használatával kapcsolatos, a “süti” által generált információk (köztük az Ön IP-címe) a Google egyesült államokbeli szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeknek az információknak a segítségével értékeli a weboldal Ön által történő használatát, állítja össze a weboldalak üzemeltetői számára a weboldalon végzett tevékenységről szóló riportokat, valamint nyújt egyéb szolgáltatásokat a weboldalon végzett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatban. A Google jogosult az ilyen módon megszerzett információkat továbbadni harmadik felek részére, amennyiben a harmadik felek a Google megbízására feldolgozzák ezeket az információkat vagy amennyiben erre a törvény kötelezi. Az Ön IP-címét a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. Önnek lehetősége van megtagadni a “sütik” használatát a böngészője beállításainak módosításával. Ebben az esetben azonban Ön nem lesz képes vagy jogosult a weboldal valamennyi funkciójának használatára. Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott célokra, a fentiekben meghatározott módon.


Üzemeltető

Keresőszavak

belgyógyász, bőrgyógyász, endokrinológus nyíregyháza, érsebész, fogorvos nyíregyháza, fül-orr-gégész, gasztroenterológus, kardiológus nyíregyháza, kézsebész, neurológus, nőgyógyász nyíregyháza, onkológus, optika nyíregyháza, ortopéd, pszichiáter, reumatológus, sebész nyíregyháza, szemész, szemészet, urológus, aranyér nyíregyháza, anyajegy nyíregyháza, csontritkulás nyíregyháza, gyomortükrözés nyíregyháza, hasi ultrahang nyíregyháza, oszteoporózis nyíregyháza, prosztata nyíregyháza